ALGEMENE VOORWAARDEN WELLCLUSIVE

VOOR VERKOOP OP AFSTAND

1. CONTACTGEGEVENS

Wellclusive  -  Elisium BVBA -
Koekhoven 50, 2310 Rijkevorsel, België
BTW-nummer: BE 0898.279.287

Hierna “Wellclusive” genoemd.

2. INHOUD EN KADER VAN OVEREENKOMST

ß1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Wellclusive en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en Wellclusive, via de website www.wellclusive.be, waar producten en diensten van Wellclusive (zoals bijvoorbeeld www.reserveernu.be, www.resengo.be, etc.) gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch of via mail (hierna “verkoop op afstand” genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.
ß2. Deze algemene voorwaarden zijn voor alle gasten en zonder uitzondering van toepassing.
ß3. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.
ß4. De Klant kan kennisnemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website www.wellclusive.be of in de reserverings- en bestelschermen te klikken. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld via de website van www.wellclusive.be, die ongewijzigd door de Klant kan worden bewaard en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.
ß5. Bij telefonische verkoop op afstand, of verkoop op afstand via mail, worden deze algemene voorwaarden geacht te kennen.

3. DE PRIJZEN EN TOT STAND KOMEN VAN DEZE

    OVEREENKOMST

ß1. Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt en/of producten in het winkelmandje van de webshop plaatst. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.
ß2. Prijzen en omschrijvingen weergegeven op de website www.wellclusive.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Wellclusive
niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen en omschrijvingen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

ß3. De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatse nog door de Klant extra aangekocht worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bijvoorbeeld consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij expliciet vermeld bij de reservering. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

De prijzen van dranken en versnaperingen zijn in de wellness aanwezig. Gerechten moeten 1 dag vooraf gereserveerd worden per e-mail. De mogelijkheden hiervan kunt u op deze website terugvinden onder de knop "Tarieven".

4. BEDENKTIJD EN HERROEPINGSRECHT

ß1. De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De Klant hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen.
ß2. In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:
- Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.

In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij Wellclusive, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:
- De Klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
- De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht.
- De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
ß3. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk per aangetekend schrijven richten aan Wellclusive
, Elisium bvba, Koekhoven 50, 2310 Rijkevorsel of via info@wellclusive.be.. Telefonische gebruik maken van het herroepingsrecht is niet mogelijk.

5. VOORSCHOT EN ANNULERINGSREGEL
ß1. Bij het afsluiten van de verkoop op afstand wordt gevraagd een voorschot te betalen of kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de Klant toebehoren als waarborg te geven. Hierop zijn annuleringsregels van toepassing. De voorschotten die worden gevraagd zijn:

- Bij reserveringen meer dan 6 dagen voor de dag van aankomst: 50% van het totaalbedrag

- Bij reserveringen 6 dagen of minder voor de dag van aankomst:o 100% van het totaalbedrag

 • -  De Klant is steeds vrij te beslissen een hoger dan het gevraagde bedrag als voorschot te betalen. De verderop vermelde annuleringsregels worden dan toegepast op het door de Klant betaalde bedrag.

 • -  Indien de klant betaalt met een cadeaubon of waardebon van Wellclusive, wordt het volledige bedrag van de cadeaubon of waardebon als voorschot beschouwd. De hieronder vermelde annuleringsregels worden dan toegepast op het door de Klant betaalde bedrag.

 • ß2. Bij reserveringen via telefoon of e-mail, meer dan 6 dagen voor de dag van aankomst, kan de Klant het voorschot voldoen:

 • -  via overschrijving, volgens de instructies gegeven via email of telefoon.

       ß3. Bij reserveringen 6 dagen of minder voor de dag van aankomst, kan de Klant het voorschot voldoen:

 • -  via een online betaalmodule, binnen 1 uur na het aanmaken van de reservering. Dit betalingsbewijs dient getoond te worden.
  ß4. Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het

  moment van bestellen, meegedeeld worden aan de Klant.
  ß5. Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft Wellclusive
  het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.
  ß6. In geval de Klant kiest voor een reservering via het online reserveringssysteem, heeft Wellclusive
  het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.
  ß7. In geval de Klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft Wellclusive
  het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant.
  ß8. Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.
  ß9. In geval de Klant zijn bestelling annuleert of het tijdstip wenst te wijzigen, worden volgende regels toegepast:

 • -  Indien de Klant meer dan 6 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert of het tijdstip wenst te wijzigen, wordt het volledige betaalde voorschot omgezet in een cadeaubon met een geldigheid van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het voorschot. Bij een wijziging van tijdstip van de reservering wordt de betreffende cadeaubon gebruikt als voorschot voor de nieuwe reservering.

 • -  Indien de Klant 6 kalenderdagen of minder voor het leveren van de goederen of diensten annuleert of het tijdstip wenst te wijzigen, wordt het gehele bedrag van de reservering verrekend als administratiekost. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegevenwordt het verschuldigde bedrag door debitering a.d.h.v. deze gegevens geïnd.

 • -  Indien het voorschot niet werd betaald, of indien debitering van de kredietkaart niet mogelijk is, wordt de klant verzocht het bedrag binnen 7 kalenderdagen over te maken op onze bankrekening. Bij het niet tijdig betalen van het te betalen bedrag, vallen alle kosten m.b.t. het innen ten laste van de Klant, vermeerderd met een jaarlijkse interest van 10% met een minimum van 75,00 EUR.

 • -  Voor reserveringen 6 dagen of minder voor de aanvang van de reservering werden aangemaakt, wordt bij een annulering steeds het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht. Het tijdstip van een reservering, die 6 dagen of minder voor de aanvang van de reservering werd aangemaakt, wijzigen is niet mogelijk.

  ß10. De annuleringsregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, verkeersdrukte, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.
  ß11. Annuleringen kunnen enkel via het reserveringssysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails of per email via info@wellclusive.be gebeuren. Een annulering is enkel en alleen geldig wanneer het door Wellclusive
  per email bevestigd is.

  ß12. Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservering (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulering beschouwd en geeft Wellclusive onherroepelijk het recht het volledige bedrag van de reservering aan de Klant aan te rekenen.

  ß13. Het tijdstip van een reservering kan, rekening houdend met de hierboven vermelde annuleringsregels, maximaal één maal worden gewijzigd.

6. BEVESTIGINGEN EN HERINNERINGEN

ß1. Bij het plaatsen van een bestelling en/of een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per e-mail in geval er een geldig e-mailadres wordt opgegeven.
ß2. Voor het ophalen van de goederen of het uitvoeren van de diensten krijgt de Klant een herinnering per email en/of SMS, behalve indien de Klant aangegeven heeft dat hij geen herinneringen wenst te ontvangen.

ß3. De Klant kan niet opteren om geen betalingsherinneringen te krijgen indien het voorschot niet tijdig online betaald werd.
ß4. Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email kan omwille van technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds Wellclusive
contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

 

7. CADEAUBONNEN
ß1. Cadeaubonnen kunnen worden aangekocht bij Wellclusive tijdens de openingsuren, of via aanvraag website. Cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig vanaf de dag van aankoop, tenzij anders vermeld op de cadeaubon.
ß2. Cadeaubonnen zijn enkel geldig indien ze:

 • -  zijn voorzien van een nummer, geregistreerd in het reserveringssysteem van Wellclusive.

 • -  zijn voorzien van een geldigheidsdatum, geregistreerd in het reserveringssysteem van Wellclusive

 • ß3. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor een nieuwe cadeaubon.

  ß4. De waarde, het bedrag of het arrangement vermeld op de cadeaubon moet in één keer worden opgenomen. Resterende bedragen van een cadeaubon worden niet terugbetaald, noch overgezet naar een nieuwe cadeaubon.
  ß5. Indien een cadeaubon een arrangement bevat, dat op het moment van de reservering niet meer door Wellclusive
  wordt aangeboden, heeft de klant recht op een reservering van een arrangement waarbij het bedrag, behorend bij het arrangement vermeld op de cadeaubon, in mindering wordt gebracht van het totaal te betalen bedrag.

   

8. TOEPASSELIJK RECHT EN AANSPRAKELIJKHEDEN

 • ß1. Uitsluitend het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst.

 • ß2. Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.
  ß3. De klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door Wellclusive
   persoonlijk aansprakelijk gesteld worden bij betwistingen.

Wellclusive  assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Instagram

OPENINGSUREN                              

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Feestdagen

gesloten

09.00 - 22.30

09.00 - 22.30

09.00 - 22.30

09.00 - 23.00

09.00 - 23.00

gesloten

gesloten

Koekhoven 50

2310 Rijkevorsel

www.wellclusive.be

CONTACT

INFO

Webdesign by Elisium ©2020

Niets van deze website mag openlijk gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de websitebeheerder.